ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรม ในการกระจายรายได้ของจังหวัดตราด
Integrated Community-based Tourism Strategies for Income Equity Building of Trat Province
จำลอง แสนเสนาะ และ ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าท่องเที่ยว และ สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับตำบลของจังหวัดตราดอันจะนำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์การบูรณาการและจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของจังหวัดตราด วิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของจังหวัดตราดโดยอาศัยการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นควรต้องมีการบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ชายทะเล ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงอาหารเข้าด้วยกัน เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบว่าจากฐานะทางยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดตราดที่มีลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดตราด โดยมุ่งใช้จุดแข็งของจังหวัดตราด เพื่อมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อโอกาสที่เอื้ออำนวย ดังนั้น เนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราด ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราด การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดตราดกับประเทศกัมพูชาและยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
The objective of this research was to investigate tourism resources, tourism products, and tourism facilities operated by the sub-district communities in Trat province which brought about to the integrated strategy development and tourism database operation made by the community in Trat province for income equity building in Trat province. The mixed method research methodology consisting of documentary research, oral history, structured interview, and in-depth interview were applied to this study. The findings showed that the income equity building in Trat province driven by the community tourism management should be integrated with ecotourism, culture, beaches, history, and culinary tourism. The study of strengths, weaknesses, opportunities, and threats revealed that the strategic status of community tourism in Trat province was the approach strategies, showing the community tourism in Trat province had to necessarily be driven and developed by emphasizing on the strengths of Trat province in order to establish more propitious chances. Therefore, the content of strategies for driving the community tourism in Trat province should be focused on the development of tourist attractions made by the community in Trat province with the connection of Trat province and Cambodia. The strategies to strengthen SMEs should be done in order to develop the potential of tourism conducted by the community.
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงบูรณาการ การเชื่อมโยงผลต่อเนื่องทางเศรษฐกิจประชาคม อาเซียน
Integrated Community-based Tourism, Linkage Effect of ASEAN Community
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 11:25:15

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด