ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาภาวะผู้นาและทิศทางใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้ชุมชนในยุคไทยแลนด์ 4.0
The study of leadership and new direction for creating incentives leader of community in Thailand 4.0
นิศากร หวลจิตร์ และ เสาวนีย์ เจียมจักร
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied research) เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง และเสนอทิศทางใหม่ในการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง โดยหาแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่พบและเสนอเป็นหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นาใน ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำของผู้นาชุมชนในเทศบาลเมืองท่าช้าง เกิดขึ้นจากบทบาทและศักยภาพด้านอุดมการณ์ สมาชิกมีความต้องการ มีความสนใจร่วมกัน มีตัวแทนของกลุ่มที่เข้มเข็ง ดำเนินงานอยู่ในกฎระเบียบร่วมกัน จึงช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของการสื่อสารกัน มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกัน เช่น จดหมาย Facebook Line โทรศัพท์ เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้น คุณลักษณะของผู้นำที่ดี ผู้นำที่ประสบความสาเร็จ ที่ได้ศึกษาพบว่ามีภาวะผู้นำ 5 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย 1) การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การใส่ใจและมีความหวังดีกับผู้อื่น 3) การมีศีลธรรมในการดาเนินงาน 4) การสร้างเสริมจิตสานึกที่ดี 5) การเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
The purposes of the research were to study leadership of community leaders in Thachang Municipality as well as propose a new approach to development by developing new knowledge as Thailand 4.0 modern leadership development program in Thachang Municipality. This research was participatory action research. The results found were conceptual and potential have common interests and working in regulation to result in achieving the set objectives. As for communication should be applied technology such as facebook or line of contact. Then leadership characteristics should have 5 elements 1) make inspiring followers 2) attentive and good hope 3) have morals at work 4) create good awareness 5) open mind to accept a new technology
ภาวะผู้นำ, ผู้นำชุมชน, แรงจูงใจ, ไทยแลนด์ 4.0
leadership, community leaders, Motivation, Thailand 4.0
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:23:49