ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การใช้ถั่วพูเป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารปลานิล
Use of Princess Bean for Nile Tilapia Diets
สราวุธ แสงสว่างโชติ และ พรพรรณ สุขุมพินิจ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2561
การศึกษาการใช้ถั่วพูเป็นวัตถุดิบโปรตีนทดแทน ในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลอายุประมาณ 45 วัน ที่ปริมาณระดับต่างๆ กัน 4 ระดับ โดยใช้ใบและเมล็ดถั่วพูบดแห้งทดแทนในสูตรอาหารที่ระดับ คือ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลอง 3 ซ้ำ โดยปลานิลที่ใช้ในการทดลองมีน้ำหนัก 2-3 กรัม และมีความยาว 4-5 เซนติเมตร ทำการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ให้อาหารวันละ 3 มื้อ คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว พบว่าปลานิลสามารถยอมรับอาหารได้ทุกสูตรอาหารโดยในสูตรที่ใช้ใบถั่วพู 30 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้ำหนักตัวเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุดใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้เมล็ดถั่วพู 30 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการรอดตายเฉลี่ย มีค่าสูงในทุกๆ สูตรอาหารมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักตัวเฉลี่ย ค่าความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดีที่สุด เท่ากับ 10.347±0.215 กรัม 8.063±0.361 เซนติเมตร และ 0.133±0.215 กรัมต่อตัวต่อวัน จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจในการใช้ส่วนต่างของถั่วพูไปใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
The experiment on using of princess bean for Nile Tilapia Diet (Oreochromis niloticus, Linnaeus) at level of leaves and ground dried seeds at 0, 10, 20 and 30 percentage were conducted in 3 replications. The fish with initial body weight at 2-3 g and the length at 4-5 cm were fed with 10 percentage of body weight thrice daily for 8 weeks. There were no differences among the treatments on the values of average body weight, length, growth rate and survival rate. At the level of 30 percent of princess bean’s leaves and ground dried seeds showed the highest average body weight, promoting average fish length and growth rate with 10.347±0.215 g, 8.063±0.3613 cm. and 0.133±0.215g /fish /day, respectively. The resulted found that princess bean could replace for meal protein for Nile Tilapia.
ถั่วพู, อาหารปลานิล, แหล่งโปรตีน
Princess Bean, Nile Tilapia diet, Protein sources
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:26:22

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด