ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แอพพลิเคชั่นเพื่อประมาณค่าผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
The Application for Yield of Durian Estimation in Chantaburi Province
สาธิต สุวรรณเวช และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2561
การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อประมาณค่าผลผลิตทุเรียนใน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสุ่มอย่างง่ายจานวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถดูข้อมูลปริมาณผลผลิต โดยเป็นการประมาณค่าได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกลงทุนเพิ่มเติม หรือลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุน และเมนูแผนที่กลุ่มตัวอย่างชาวสวนทุเรียนสามารถตรวจสอบพิกัดแผนที่ตั้งของแปลงเพาะปลูกของตัวเองได้อย่างถูกต้อง แอพพลิเคชั่นยังมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานกับผู้ใช้งาน ผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเป็นร้อยละ 83.14 มีระดับความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งตรงกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
The objective of this research applied to the application for yield of durian estimation in Chantaburi province. The purpose of the research is study the satisfaction of durian farmers using farm management applications. The samples, consisted of 390 people. The instrument was a 5 rating scale questionnaire. The statistics used were mean, percentage and standard deviation. The results showed that developed application can view the yield data by estimating it to help decide on additional investments or reduce the costs incurred during the investment. Map menu can check the location of their own plot of land. The application is easy to use. The samples were satisfied the system at a good level by the mean score was 4.12 at standard deviation of 0.31, representing 83.14 percent.
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น, ประมาณค่า, ผลผลิต
Application, Yield of Durian, Estimation
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:27:11

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด