ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
A study of public relations tourism of wangsuanbankaew
อภิวรรณ ศิรินันทนา , เสาวนีย์ วรรณประภา และ กรรณิกา พงษ์ชัย
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2561
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อประสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว และ 3) เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมจำนวน 4 คน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และกลุ่มที่ 2 ได้แก่ นักท่องเที่ยว จำนวน 384 คน ใช้แบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลวิเคราะห์ สถิติที่ใช้คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจต่อสื่อประสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววังสวนบ้านแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว พบว่า ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ทุกคนในวังสวนบ้านแก้วจะต้องรับผิดชอบและปรับปรุงดูแลและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 3) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว มีการพัฒนาดังนี้ คือวางแผนการประชาสัมพันธ์ โดยมีการกำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไว้ในแผนงานประจำปี และใช้วิธีและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ โดยผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบและทุกช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนจัดแผนพัฒนาการใช้สื่อ โดยปรับเปลี่ยนใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามฤดูกาล เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง
This study aims to study. 1) To study the satisfaction of the media of tourists visiting the Wangsuanbankaew 2) The public relations style of the Wangsuanbankaew and 3) to study the development of the public relations style of Wangsuanbankaew Palace. This research is an integrated research. During quantitative research And qualitative research. The sample group used in the study was 2 groups: Group 1, Director, Office of Arts and Culture and Community Development. Rambhai Barni Rajabhat University Academic culture expert. Chanthaburi Cultural Office The in-depth interviews were used to analyze the qualitative data by content analysis and the second group included 384 tourists. The questionnaire was used to analyze quantitative data. Using an analytical processor Statistics used Percentage, mean, standard deviation The results of the study revealed that: 1)Satisfaction with the media relations of tourists visiting Wangsuanbankaew 2)Tourism promotion model of Wangsuanbankaew It was found that all directors of the Wangsuanbankaew were responsible for the improvement and development of public relations and media relations. Consistent consumer behavior in modern times. 3) The development of tourism promotion model of Wangsuanbankaew The development is as follows. Is a public relations plan The public relations policy is set to increase the number of tourists in the annual plan. And use public relations methods and activities. It produces a variety of media and communication channels. Develop a media plan. The use of media to promote the season. To truly reach consumers.
รูปแบบ, ประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยว
Style, publicity, tourism
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:33:08