ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบสารสนเทศการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคด้วยการใช้ขั้นตอนกฎความสัมพันธ์
Information System in Herbal Medicine for Curing based on an Association Rules Algorithm
เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์ และ นที ยงยุทธ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2558
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:12:20