ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง สังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด
Guidelines to Improve Quality of Life Psychological Domain and Social Relationship Domain of the Elderly in Huangnamkhaw Subdistrict, Trat Province
อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และเพื่อศึกษาแนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 234 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F–test) และการทดสอบค่าที (t–test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบล ห้วงน้ำขาว จังหวัดตราดอยู่ในระดับดี 2. ในการทดสอบสมมติฐานระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด จำแนกตามสภาพภูมิหลัง พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจำตัว และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. แนวทางสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบลห้วงน้ำขาว จังหวัดตราด คือ 1) ด้านจิตใจ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนให้ความสำคัญและดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ ใช้วาจาที่สุภาพ ให้ความรักความอบอุ่น ทำกิจกรรมร่วมกันและมีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้านจิตใจ รวมถึงมีแพทย์ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ 2) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกับให้การสนับสนุนงบประมาณ ควรส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นผู้สูงอายุ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมที่สนุกสนานหรือมีการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีการให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ
The objectives of this research aimed to study and compare the quality of life psychological domain and social relationship domain and study guidelines to improve the quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly in Huangnamkhaw Subdistric, Trat Province. The sample consisted of 234 elderly. Interviewing technique was used to collect data. Frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviations, F-test, and t-test were used in data analysis. The findings were as follows: 1. Quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly in Huangnamkhaw Subdistrict, Trat province was at the good level. 2. To test the hypothesis quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly in Huangnamkhaw subdistrict, Trat province classified by background was found that the elderly with different sex, age, marital status, education level, occupation, congenital diseases and membership of the elderly club was not difference in quality of life. The elderly with different incomes was different levels of quality of life at .05 level significance. 3. Guidelines to improve the quality of life psychological domain and social relationship domain of the elderly in Huangnamkhaw Subdistrict, Trat Province were : The Psychological domain aspect should support encourage the people in families and communities to focus their attention and take care the elderly, use polite words, give them with warm love, joint activities and providing project to promote and develop the elderly in mind and providing doctor to visit regulary. Quality of Social Relationship Domain aspect should promote the establishment of professional group for seniors, providing finance to support, to educate and give knowledge to people who are going to enter the old age. Providing fun activities, useful knowledge, advice on solving problem of health care and giving information from various organization should be supported.
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ , คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม , ผู้สูงอายุ
Quality of Life Psychological Domain , Quality of Social Relationship Domain , The Elderly
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:34:05