ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The role and potential of personnel and local organizations in Trok Nong Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province
ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ , อาภากร มินวงษ์ และ ชลกานดาร์ นาคทิม
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
วิจัยเรื่องบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาลักษณะ ที่ตั้ง ขนาดและจำนวนขององค์กรและบุคลากรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง เพื่อศึกษาบทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กรที่เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนตำบลตรอกนอง เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัย ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลตรอกนอง เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 43.61 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีป่าไม้อยู่ทั่วไป มีเทือกเขาสระบาปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ตำบลตรอกนองประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลตรอกนอก มีจำนวน 2,480 คน 844 ครัวเรือน สภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง สละ ลำไย ภาพรวมขององค์กรและบุคลากรท้องถิ่นในตำบลตรอกนอง ตำบลตรอกนองมีระบบสังคมเป็นแบบแนวราบ มีความเป็นเครือญาติภายในชุมชน โดยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในตำบลตรอกนองมีจำนวน 43 กลุ่ม รวม 5 ประเภท ประกอบด้วย 1) กลุ่มเกษตรกรและอาชีพ 2) กลุ่มการเงิน 3) กลุ่มคุณภาพชีวิต 4) กลุ่มอาสาสมัคร 5) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในตำบลตรอกนองมี ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้รับการยอมรับว่าเป็นปราชญ์ของตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน แบ่งเป็น 11 ประเภท แต่ละคนสามารถถ่ายความรู้ทอดเทคนิคและภูมิปัญญาของตนเองได้ การวิเคราะห์ลักษณะ บทบาทและศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่น 1) ประเภทและลักษณะขององค์กรชุมชน จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ 2) กลุ่มมีอุดมการณ์ ภารกิจและวัตถุประสงค์เป็นของตนเอง 3) กลุ่มมีผู้นำที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของกลุ่มในการทำหน้าที่ 4) แต่ละกลุ่มจะมีโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน 5) กลุ่มมีกฎระเบียบเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 6) กลุ่มมีการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางกับสมาชิกและหน่วยงาน 7) กลุ่มมีกิจกรรมในการดำเนินงานร่วมกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร 1) ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่ม 2) การสื่อสาร 3) จำนวนสมาชิก 4) ขาดการมีส่วนร่วม
The research entitled “The role and potential of personnel and local organizations in Trok Nong Sub-district, Khlung District, Chanthaburi Province” aimed to study the location, size and number of local organizations and personnel, study the role and potential of local people and organizations, study the characteristics of the leading organizations in the community development in Trok Nong Sub-district, and study the problems and obstacles in cooperation with various organizations. This research was a qualitative research using in-depth interview and focus group discussion to collect data. The results of this research indicated as below. In terms of the general conditions of Trok Nong area, It is one of the administrative districts of Khlung District, Chanthaburi province with a total area of 43.61 sq.km. The topography consists of plain, steep areas and mountainous areas. Forest can be seen around the areas. There is a big mountain, which as Sa Bap Mountain, located in Namtok Phlio National Park, and it is a major water source. Trok Nong Sub-district consists of 2,480 population with 6 villages and 844 households. In terms of economic condition, most of people are engaged in agriculture and fruit cultivation such as durian, mangosteen, longkong, zalacca and longan. An overview of the organization and local personnel in Trok Nong is that it way a horizontal social system with strong relationship within the community. Organizations in Trok Nong Sub-district include 43 groups, 5 types as follows 1) Farmer and occupation group, 2) Finance group, 3) Life quality group, 4) Volunteer group, and 5) Resource and environment conservation group. Also, there are 11 types of local wisdom teacher and 68 people are recognized as a philosopher of the Sub-district who can transfer their knowledge, techniques and wisdom. Analysis of characteristics, roles and potential of the organization and local personnel showed that: 1) for types and characteristics of community organizations, there are both formal and informal groups, the most of them are in small groups, 2) the groups have ideology, mission and purpose, 3) the groups have leaders assigned to be their representatives, 4) the groups have a clear organizational structure, 5) the groups have collective agreements among the members of the groups, 6) the groups have formal and informal communication with members and agencies and 7) the groups have co-operative activities. Problems and obstacles in collaboration with organizations included: 1) knowledge of group operations, 2) communication, 3) number of members and 4) lack of participation.
บทบาท, ศักยภาพ, องค์กรท้องถิ่น
Role, potential, Local organization
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 11:29:45

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด