ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของชนิดวัสดุปลูกและจำนวนต้นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักคะน้าพันธุ์เห็ดหอม (Brassica alboglabra L.) ในระบบ DRFT
Effect of Substrates and Plants Density on Growth and Yield of Kale (Brassica alboglabra L.) in Dynamic Root Floating Technique.
นภาพร จิตต์ศรัทธา และ วัชรวิทย์ รัศมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
ศึกษาชนิดของวัสดุปลูก และจำนวนต้นของคะน้าพันธุ์เห็ดหอมในระบบ DRFT โดยวางแผนการทดลองแบบ 4 x 4 Factorial in Completely Randomized Design จำนวน 4 ซ้ำ มี 2 ปัจจัยคือ เปรียบเทียบวัสดุปลูก 4 ชนิด 1.เพอร์ไลท์ 2.พีทมอส 3.ฟองน้ำ 4.ขี้เถ้าแกลบ และจำนวนต้นต่อถ้วยปลูก คือ 2, 3, 4 และ5 ต้นต่อถ้วยปลูก โดยศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าพันธุ์เห็ดหอม (ความสูงต้น, ความกว้างใบ, ความยาวใบ, ขนาดทรงพุ่ม, ขนาดลำต้น, น้ำหนักสด และน้ำหนักแห้งของผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น) เป็นระยะเวลา 45 วัน จากผลการทดลองพบว่า คะน้าพันธุ์เห็ดหอมที่ปลูกโดยใช้เพอร์ไลท์ที่จำนวน 5 ต้นต่อถ้วยปลูก และฟองน้ำที่จำนวน 4 ต้นต่อถ้วยปลูก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ ส่วนผลผลิตของคะน้าพันธุ์เห็ดหอมพบว่า คะน้าพันธุ์เห็ดหอมที่ปลูกโดยใช้ฟองน้ำที่จำนวน 5 ต้นต่อถ้วยปลูกมีผลผลิตมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ๆ โดยมีน้ำหนักสดต่อถ้วยเท่ากับ 109.57 กรัมต่อถ้วยปลูก ซึ่งวัสดุปลูกฟองน้ำสามารถใช้ทดแทนวัสดุปลูกที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เพอร์ไลท์ และพีทมอส และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตคะน้าพันธุ์เห็ดหอมในระบบ DRFT เป็นการค้าได้
This experiment was aimed to investigate the effect of substrate types and amount of plants density on growth and productivity of Kale (Brassica alboglabra L.) in Dynamic Root Floating Technique. The 4x4 factorial treatment combinations were arranged in completely randomized design and they were replicated 4 times. The two factors involved in the test were consisted of four types of substrates: 1. perlite 2. peat moss 3. sponge 4. rice husk ash and two methods of the amount of plant: 2, 3, 4 and 5 seedling/pot. The variables that promoted growth of the tested plants were collected and those were comprised of plant height, leaf width and length, diameter of plant canopy, fresh weight and dry weight. All variables were taken within 45 day period. The result found that the seedlings growing in perlite (5 seedlings/pot) and the seedlings growing in sponge (4 seedlings/pot) gave the best result by fresh weigh showed 109.57 gram/pot. Spoge not only can be subtitued for other import planting materials, i.e. perlite, peat moss, etc., but also can reduce the production cost of Kale (Brassica alboglabra L.) in DRFT system for commercial purpose.
คะน้าพันธุ์เห็ดหอม ชนิดวัสดุปลูก ระบบ DRFT
Kale (Brassica alboglabra L.), Substrate, Dynamic Root Floating Technique (DRFT)
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:04:47