ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
Management of Community Ecotourism : A Case Study of Ban Khlong Khut Community, Chanthaburi Province
นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทำโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว 120 คน และคนในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 40 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี ในด้านต่างๆ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.13) ด้านการจัดการ ( = 3.89) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 3.91) และด้านการมีส่วนร่วม ( = 3.95) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนความพึงพอใจของคนในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี ในด้านต่างๆ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.02) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.11) ด้านการจัดการ ( = 3.96) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 3.99) และด้านการมีส่วนร่วม ( = 4.04) พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน
The objective of this research is to study the satisfaction of tourists to Management of Community Ecotourism of Ban Khlong Khut Community, Chanthaburi Province, and the satisfaction of the people in the community or those involved of towards Management of Community Ecotourism model of Ban Khlong Khut Community, Chanthaburi. This is a quantitative research. The samples are 120 tourists and 40 the people in the community or those involved, The questionnaire is used to select the data and analyze by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation. Results of this study revealed of overall, the satisfaction of tourists are high level ( = 3.97). In each item, the high level are The nature of the tourist attraction ( = 4.13), the Management ( = 3.89), the travel activities ( = 3.91) and the participation ( = 3.95). the overall of the satisfaction the people in the community or those involved are high level ( = 4.02). In each item, the high level are The nature of the tourist attraction ( = 4.11), the Management ( = 3.96), the travel activities ( = 3.99) and the participation ( = 4.04).
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ชุมชนบ้านคลองขุด, ความพึงพอใจ
Ecotourism, Ban Khlong Khut Community, satisfaction
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:05:15