ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Public Transport Simulation at Rambhai Barni Rajabhat University
ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ กฤติยา เกิดผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาระบบเส้นทางการเดินรถสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสร้างแบบจำลองระบบการเดินรถสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พบว่า ปัญหาในการเดินรถสาธารณะไม่มีจุดรับ–ส่งผู้โดยสารที่แน่นอน รถในการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการต้องรอคอยรถเป็นเวลานาน ระบบในการเดินรถขนส่งสาธารณะ พบว่า เดินรถเป็นเส้นทางเดียว มีตารางเวลาในการรับ-ส่งไม่แน่นอน และไม่มีป้ายจุดรับ - ส่ง ผู้ใช้บริการ ดังนั้นจึงทำการกำหนดป้ายจุดรับ - ส่งผู้โดยสารทั้งหมด 12 ป้าย และจัดทำแบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะด้วยโปรแกรมอารีน่า จากวิเคราะห์เส้นทางในการเดินรถแบ่งออกเป็น 2 โมเดล ได้แก่ โมเดลที่ 1 วิธีการปล่อยรถขนส่งสาธารณะเพียงจุดเดียว และโมเดลที่ 2 วิธีการปล่อยรถขนส่งสาธารณะ 2 จุดพร้อมกัน พบว่า รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมมากกว่า รูปแบบที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบจากค่าระยะทาง เวลา และจำนวนเฉลี่ยในการคอย
This research aimed to study mass transport route at Rambhai Barni Rajabhat University (RBRU) and establishes the model of mass transport route at the University. The study found that there were no bus stop signs and there was not enough mass transport to serve. In this case, they were fixed bus stop that divided into 12 bus stops and simulation models have been developed on Arena simulation that divided into 2 models. The first model was only one station which the transportation was released. The second model was two stations which the transportation was released from two stations. Finally, the result from simulations found that the first model was more proper than the second model which distance, time and average users waiting counts were compared.
การจำลองสถานการณ์, เส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะ, โปรแกรมอารีน่า
Simulation, Mass Transport Route, Arena Program
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:54:10