ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
Species Identification of Suspected Wildlife Specimens in Khaochamao District, Rayong Province Using Genetic Data
วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกชนิดตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะสัตว์ที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า จำนวน 19 ตัวอย่าง ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ ในส่วนของยีนไซโตโครม บี (Cytochrome b) ผลจากการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างกับลำดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในฐานข้อมูลพันธุกรรมสากล GenBank และฐานข้อมูลพันธุกรรมสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่ามี 17 ตัวอย่างที่ระบุได้ว่าเป็นสัตว์ป่า โดยมีค่าความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม (% Similarity) อยู่ในช่วง 90-100% ส่วนอีก 2 ตัวอย่าง ผลการตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นหมูบ้าน (Sus scrofa domesticus) จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ยังคงมีการล่าและค้าสัตว์ป่า
This study determined the species of suspected wildlife parts from 19 samples collecting in Khao Chamao District, Rayong Province using cytochrome b sequences. All specimen sequences were compared with nucleotide sequences deposited in GenBank database and also the wildlife genetic database of Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. The results showed that 17 samples were identified as wildlife and the genetic similarities of them were between 90-100%. The remaining two samples were discriminated as the domestic pig (Sus scrofa domesticus). These results indicated that there was the illegal trade of wildlife parts in Khao Chamao District.
นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า, ยีนไซโตโครม บี, การจำแนกชนิด, อำเภอเขาชะเมา
Wildlife forensics, Cytochrome b gene, Species identification, Khao Chamao District
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:56:15