ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เตรียมโดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
Larvicidal activity of silver nanoparticles using Andrographis Paniculata Nees extract
สุนิษา สุวรรณเจริญ , ธีรพิชญ์ เกษมสุข และ อาภาพร บุญมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์ Acanthaceae เคยถูกรายงานว่ามีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ายุง งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ฆ่าลูกน้ายุงร้าคาญ และยุงเสือของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นเป็นสารละลายสีเหลืองแกมน้าตาล ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 4-40 นาโนเมตร มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 420 นาโนเมตร ซึ่งอนุภาคนาโนซิลเวอร์ดังกล่าวถูกวิเคราะห์คุณสมบัติด้วยเทคนิค ยูวี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน อนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่ถูกเตรียมจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ายุงร้าคาญ (LC50 และ LC90 เท่ากับ 26.51  4.1056 มิลิกรัมต่อลิตร และ 125.31  12.8766 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ) และยุงเสือ (LC50 และ LC90 เท่ากับ 45.36  2.3787 มิลิกรัมต่อลิตร และ 126.63  4.2371 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าลูกน้ายุงได้ดีกว่าการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรเพียงอย่างเดียว
Andropraphis paniculata, the herb of Acanthaceae family, was reported larvicidal activity. In this research, silver nanoparticles using Andrographis paniculata were investigated on Culex sp. and Mansonia sp. for larvicidal activity. Silver nanoparticle were found yellow-brown solution, quadrilaterals in shape, their mean size was 4-40 nm and excited at 420 nm. Synthesized silver nanoparticls were characterized by UV-Vis spectrophotometry SEM and TEM analysis. Synthesized silver nanoparticles were more effective anti-larvicidal against Culex sp. (LC50 and LC90 = 26.51  4.1056 ppm and 125.31  12.8766 ppm respectively) and Mansonia sp. (LC50 and LC90 = 45.36  2.3787 ppm and 126.63  4.2371 ppm respectively) than Andropraphis paniculata extract.
ฟ้าทะลายโจร, อนุภาคนาโนซิลเวอร์, ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ายุง
Andropraphis paniculata, silver nanoparticles, larvicidal activity
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:57:30

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด