ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากเปลือกผลไม้โดยใช้เตาผลิตแก๊สชนิดไหลขึ้นสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Production of Fuet Gas from Fru:t Shett by Updraft Gasiner stOve in Househotd for Tha― Luang cornmunity Makham District Chanthaburi Province
อาทิตย์ คำต่าย , กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร, สินาด โกศลานันท์ และ ศศินภา บุญพิทักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2558
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:28:54