ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความเสี่ยงด้านการลงทุนทางการเงินมีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ การค้าชายแดนภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี
Investment Risk which Affected the Development of the SMEs Potential in the Eastern Economic Border Trading Zone of Srakaew and Chanthaburi Provinces.
ฉวี สิงหาด, ทัศนัย ขัตติยวงษ์ และ ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:00:38

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด