ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสำรวจความหลากหลายของแมลงผสมเกสรในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
A survey on species diversity of insect pollinators in Plant Genetic Conservation Project area, Rambhai Barni Rajabhat University
วัชรวิทย์ รัศมี และ จิรพร สวัสดิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
แมลงผสมเกสรจัดว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพราะแมลงผสมเกสรนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้มวลมนุษย์ชาติมีอาหารและทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้นในการศึกษาชนิดของแมลงผสมเกสรจึงมีความจำเป็น ในการศึกษาความหลากหลายของแมลงผสมเกสรในครั้งนี้ดำเนินการทำที่พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทยโดยใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 12 เดือนระหว่างเดือนเมษายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 โดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยวิธี sampling method ด้วยสวิงจับแมลง ผลการศึกษาพบว่ามีแมลงผสมเกสรทั้งหมด 955 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 60 ชนิด (species) จาก 15 วงศ์ (family) ใน 4 อันดับ (order)ด้วยกัน โดยพบแมลงผสมเกสรมากที่สุดอยู่ในอันดับ Lepidoptera เท่ากับ 45 ชนิด รองลงมาคืออันดับ Hymenoptera, Diptera และColeoptera เท่ากับ 9, 3 และ 3 ชนิด ตามลำดับ เมื่อทำการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (the species diversity index) พบว่าเดือนตุลาคมมีค่าดัชนีดังกล่าวสูงที่สุดเท่ากับ 2.61 ในขณะที่แมลงผสมเกสรที่มีความโดดเด่นมากที่สุดคือ Tetragonula laeviceps โดยมีค่าเท่ากับ 32.04%
Insect pollinators are benevolent insects to human and environment. They are a main factor to bring stability to the world’s food secutiy. Therefore, species of Insect pollinators are of great interest and need to be studied. Species diversity of Insect pollinators was conducted in the area of plant genetics conservation project under the royal initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at the Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi province, Thailand for a period of 12 months from April 2016 to March 2017. The study involved using scan sampling method and collected by sweep netting. The results indicated that 955 samples were collected and belonged to 60 species of 15 families and 4 orders. The order of Lepidoptera were the highest to be found on flowers with 45 species, followed by Hymenoptera, Diptera and Coleoptera with 9, 3 and 3 species, respectively. All value indices, the species diversity index (H*) was at their peaks in October at 2.61. Meanwhile, the most abundant pollinator insects found is of the Tetragonula laeviceps (F.Apidae O.Hymenoptera) yielded the H* value of 32.04%.
แมลงผสมเกสร, ความหลากหลาย, พื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Insect pollinators, Species diversity, Plant Genetic Conservation Project area
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:03:31

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด