ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สู่ความเป็นเลิศ
Service Design Guideline of U-Tapao International Airport for Service Excellence สิทธิชัย ศรีเจริญประมง เปรมปรีดา ทองลา โครงการวิจัยนี้ได@รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประ
สิทธิชัย ศรีเจริญประมง และ เปรมปรีดา ทองลา
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอูตะเภาสู่ความเป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค2เพื่อ 1) วิเคราะห์นโยบายการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา2) ประเมินระดับความสำคัญและผลการปฏิบัติการการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาและ 3) เสนอแนะแนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอูตะเภาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) เพื่อวิเคราะห์นโยบายการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพื่อประเมินระดับความสำคัญและการบริการของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จำนวน 400 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภามีนโยบายที่เน้นการบริการ ใน 3ประเด็นหลัก ได้แก่ Save Time, Save cost และ Safe and Secure 2) ระดับความสำคัญการให้บริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในภาพรวมอยูในระดับสูง และระดับผลการปฏิบัติการการให8บริการของทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ 3) แนวทางการออกแบบบริการของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบไปด้วยกระบวนการการออกแบบบริการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะการสำรวจและเก็บข8อมูล (Exploration) ระยะการสร้างแนวคิดการบริการ (Creation) และระยะการนำ แนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง (Reflection
This research aims 1) to analyse the service policy of U–Tapao International Airport 2) to evaluate important level of service and service performance of U–Tapao International Airport, and 3) to guide the service design of U–Tapao International Airport for Service Excellence. The Mixed Method approach of the qualitative research methodology was used in this analysis of service policy and by interviewing Executive Manager of U–Tapao International Airport. The quantitative research methodology was used for evaluating the level of importance and service performance assessed by 400 Thai passengers. The result revealed that the 3 main issues of service policy in Save Time, Save Cost, and Safe and Secure are emphasized in U–Tapao International Airport. The overall level of importance in service was ranked as the high level and the service performance of U–Tapao International Airport was ranked as the average level. The results of this study lead to service design guideline of U–Tapao International Airport for service excellence consist with 3 stages; Exploration Stage, Creation Stage, and Reflection
การออกแบบบริการ, การบริหารท่าอากาศยาน, การบริการที่ดีเลิศ
Service Design, Airport Management, Service Excellence
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:05:05