ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
Local Product Development Guidelines for Tourism of Bang Kacha Community, Chanthaburi Province
ฤดีวรรณ ยิ่งยง , ศตวรรษ ทิพโสต และ สิทธิชัย ศรีเจริญประมง
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2562
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:35:30