ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบ QR Code
Traveling Management of Chantaboon Waterfront Community by used QR Code Payment
ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และ ศศินภา บุญพิทักษ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:42:11

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด