ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Causal relationships of factors effected to graduation of students for Muang Chanthaburi Provincial office of the Non-Formal and Informal Education.
นที ยงยุทธ และ สุนิตย์ตา เย็นทั่ว
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:52:20

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด