ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
THE MODEL FOR DEVELOPMENT TEACHERS BY INTERNAL SUPERVISION IN SCHOOLS
สุรีย์มาศ สุขกสิ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:56:00

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด