ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของการปรับสภาพและลดสารพิษต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อย เปลือกทุเรียนด้วยกรดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
Effect of Pretreatment and Detoxification to Sugar from Durian Peel Hydrolysis with Acid for Ethanol Production
มธุรา อุณหศิริกุล , จิรภัทร จันทมาลี , อัจฉราวดี วงศ์ถามาตย์ และ เบญจวรรณ ล้ำเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 15:04:41