ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลกระทบของการจัดการศึกษาจากการเปิด – ปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Impact of Management Education Semester with The ASEAN Community : Case Study of Rambhai Barni Rajabhat University
วรันธร อรรคปทุม , เสาวนีย์ เจียมจักร และ อัฐฉญา แพพทย์ศาสตร์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 15:07:59