ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเติบโต พลวัตประชากร และระดับการทำการประมงที่เหมาะสมของปลาลัง (Rastrelliger kanagurta(Cuvier, 1816)) ในพื้นที่ทำการประมงชายฝั่งภาคตะวันออกของอ่าวไทย
Growth, Population Dynamic and Optimum Yield of Indian Mackerel (Rastrelliger kanagurta(Cuvier, 1816)) in the Eastern Gulf of Thailand
สนธยา กูลกัลยา และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-05 11:16:27