ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย
The development learning program by experience-based on STEM for early childhood teacher students
วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2562
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-07 16:55:56