ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
The development of thinking activity package for enhancing management experiences of early childhood in local organization, Chanthaburi
วราลี ถนอมชาติ และ นภัส ศรีเจริญประมง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2562
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด ผู้เข้าร่วมวิจัย ครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก้ว จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 2 การสรุปและนำเสนอผลการวิจัย ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. จากการใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นเมื่อนำมาทดลอง พบว่า ชุดกิจกรรมทักษะการคิดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86/82.85 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดคล่องแคล่วของกลุ่มทดลอง สูงกว่าคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการคิดฯ พบว่า ระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดกิจกรรมทักษะการคิด อยู่ในระดับมาก
The purposes of this research were; 1) to promote a learning management experiences of early childhood in local organization, Chanthaburi based on 80/80 2) to study the results of thinking activity package for enhancing management experiences of early childhood in local organization, Chanthaburi, and 3) to investigate the satisfaction of teachers toward the thinking activity package to promote thinking skills. The research participants were 30 early childhood students in Bankeaw school. The research consisted of 2 phases: 1) the development of thinking activity package for enhancing management experiences of early childhood in local organization, Chanthaburi consisting of 3 steps: (1) developing the thinking activity package model, (2) preliminary field study of the the thinking activity package model, and (3) analysis and revision of the thinking activity package, and 2) the conclusion of the research results. The findings were as follows: 1. The results of thinking activity package for enhancing management experiences of early childhood students attained the efficiency index at 81.86/82.85 2. The results of the analysis of the effectiveness of thinking activity package using t-test showed that the post-test scores of the experimental group were significantly different the pre-test scores of the experimental group at the level of .01 3. After using thinking activity package, the satisfaction of the teachers was at a high level.
ชุดกิจกรรมทักษะการคิด , ทักษะการคิด , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
thinking activity package , thinking skills , management experiences of early childhood students
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-28 11:12:13