ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าระหว่างไทยและกัมพูชา
Legal problems of transnational crimes : A Case Study of Law Enforcement against Wildlife Trafficking between Thailand and Cambodia.
ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์, ณัชชา เมืองสง และ ทวีชัย สังข์ประสาท
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2559
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายและสภาพบังคับในทางอาญาเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าของไทยกับกัมพูชา เพื่อที่จะทราบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้มีสภาพบังคับที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก ทำให้ทราบผลการวิจัยว่า ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่ากำลังเป็นประเด็นที่นานาประเทศมีความห่วงกังวลและแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ประชาคมโลกต่างตระหนักดีว่าผลกระทบของอาชญากรรมสัตว์ป่าไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาและหลักนิติธรรมของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่การลักลอบการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังเป็นปัจจัยที่สั่นคลอนการทำการค้าที่ถูกกฎหมาย อาชญากรรมสัตว์ป่ามีความเชื่อมโยงกับการลักลอบการค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด ในบริบทการต่างประเทศนั้นการร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมสัตว์ป่าระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ สามารถกระตุ้นให้ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประเทศซึ่งเป็นประเทศพรมแดนติดต่อกับไทย ในฐานะเพื่อนบ้านและเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วย อันนำมาซึ่งการเปรียบเทียบสภาพบังคับในทางอาญา รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อนำมาซึ่งการร่วมมือกันลดปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและการแก้ไขกฎหมายให้เกิดประสิทธิผลสืบไป คณะผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นความผิดในประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ อันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและควรมีมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุม ชัดเจนมากกว่านี้ยิ่งขึ้น
The purpose of the research is to study the legal measures and criminal enforcement between Thai and Cambodia concerning wildlife trafficking for improving strong law enforcement. This research uses documentary andin-depth interviews. Based on the interviews, transnational crime problems in relation to wildlife trafficking is a growth concerning in many countries. The global community recognizes the impact of wildlife crime has not only an impact on biodiversity, but also undermines economic growth, development and rule of law in relevant countries. In the context of foreign affairs, the cooperation for combating wildlife crime between Thailand and other counties. It can encourage Thailand and ASEAN countries to be aware of the problem and enforce law effectively, particularly Thai neighboring countries. Such neighboring countries have affected by transnational organized crimes. This factors can compare to law enforcement, including criminal penalties regarding wildlife trafficking offenses. In order to solve this problem, the cooperation action between responsible organizations can reduce illegal wildlife trading and law amendment. Researchers suggest that legal measures should be taken to ensure that wildlife trafficking is an illegal action of transnational crimes. This implication raises us to enact brooder comprehensive legal measures.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-28 13:32:25

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด