ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับกลุ่มชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Hydroponic system with LED grow light and Automatic temperature control system for Ramphan Community, ThaMai District, Chanthaburi Province.
กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2563
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างตู้ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้ สำหรับกลุ่มชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อการบริโภคระดับครัวเรือน มีขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงเท่ากับ 46, 90 และ195 เซนติเมตร ใช้ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว เป็นรางปลูกผักจำนวน 4 ชั้น ปลูกได้ชั้นละ 6 ต้น รางปลูกมีความลาดเอียงเท่ากับ 5 องศา ใช้ปั๊มน้ำแบบจุ่มขนาด 60 วัตต์ เป็นอุปกรณ์ส่งจ่ายสารละลายธาตุอาหาร โดยมีอัตราการไหลเท่ากับ 2 ลิตร/นาที และมีอัตราส่วนของปุ๋ยชนิด A และชนิด B เท่ากับ 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร มีค่าความนำไฟฟ้าของสารละลาย (EC) เท่ากับ 1.3 มิลลิซีเมนต์/เซนติเมตร ใช้หลอดไฟปลูกต้นไม้เป็นอุปกรณ์สังเคราะห์แสงให้กับผัก มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ ที่ทำงานร่วมกับชุดสร้างหมอกและชุดพัดลมระบายอากาศ จากการทดสอบปลูกผักสลัดกรีนโอ๊คพบว่า ค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมคือช่วง 9,000-10,000 ลักซ์ มีระยะชิดของโคมไฟกับต้นผักเท่ากับ 2.5-3 เซนติเมตร โดยมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 24 -26 วัน ต้นผักมีขนาดทรงพุ่มกว้างประมาณ 20–22 เซนติเมตร มีนำหนักต่อต้นประมาณ 120 -170 กรัม และมีจำนวนต้นผักประมาณ 6-7 ต้น/1 กิโลกรัม สามารถปลูกผักได้เท่ากับ 12 ครั้ง/1ปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 1 วัน เท่ากับ 17.50 บาท โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 2.2 ปี
This research aimed to build a hydroponic vegetable cabinet that installed with LED grow light for household consumption at the Ramphan sub-distict Community, Tha Mai district, Chanthaburi province. The cabinet was built with the width, length and height of 46, 90 and 195 cm, respectively. Two inches of PVC pipe size was used as 4 class of hydroponic rail. Each class of rail could be planted for 6 vegetable with the rail slope was 5 degrees. Sixty watts of submersible water pump was used as a nutrient solution supply with a flow rate of 2 l/min. The ratio of Type A and B fertilizers was 5 cc/1 l, electrical conductivity (EC) was 1.3 ms/cm. The LED grow light was used as a synthetic device for vegetables. The automatic temperature control system was operated with fog generator and ventilation fan unit. The results of planting green oak with this hydroponic system found that the optimal light intensity ranges were from 9,000 -10,000 lux with a close distance of lamps and vegetable trees of 2.5 – 3 cm. The harvested period was 24–26 days, vegetable canopy was approximately 20–22 cm, Vegetable weight was 120–170 g/vegetable and 6 – 7 vegetable/kg This hydroponic vegetable cabinet system could be used to plant vegetable around 12 times/year with electricity cost of 17.50 Baht/day and payback period is 2.2 year.
ผักไร้ดิน , หลอดไฟปลูกต้นไม้
Hydroponic system , LED grow light
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-04-26 11:39:58