ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ (กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)
Study and Development of Community Waste Management to Encourage Ecotourism (Case Study : Bang chan Community, Chanthaburi Province)
เข็มชาติ เชยชม, ริสา วงษ์สวัสดิ์ และ พรพจน์ หมื่นหาญ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-05 16:07:12