ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบทดสอบออนไลน์แบบปรนัยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ สำหรับงานวัดผลในสถานศึกษา
Development of online multiple choice test system based on learning objectives for evaluation in school
ต่อสันติ์ พิพัฒนาสุทธิ์ และ อนุพล สิงขรเขตต์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-05 16:11:12