ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวจากแหล่งโมซัมบิกด้วยความร้อน
The Quality Improvement of Green Tourmalines from Mozambique Source by Heat Treatment
วรฉัตร อังคะหิรัญ, วิโรจน์ อิ่มเอิบ และ ภัทรบดี พิมพ์กิ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2561
งานวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีเขียวด้วยความร้อนของตัวอย่างจากแหล่งโมซัมบิก ที่ผ่านการเผาด้วยเทคนิคเผายกที่อุณหภูมิ 350, 400 และ450 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6, 12 และ18 ชั่วโมง วิเคราะห์การเปลี่ยนสีและความใสด้วยระบบสี CIE L*a*b* ด้วยเครื่องยูวีวิสเนียสเปกโทรโพโทมิเตอร์ และวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างมีค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ในช่วง 2.99 – 3.10 ค่าดรรชนีหักเห nε มีค่า 1.620 – 1.630 และ nω มีค่าอยู่ที่ 1.640 – 1.644 มีการดูดกลืนแสงที่ 360, 415 นาโนเมตรของ Mn2 และช่วง 600-700 นาโนเมตรของ Fe2 มลทินภายในมีลักษณะรอยแตก แร่สีดำ มลทินคล้ายกลุ่มหมอก รอยแตกเชื่อมประสาน และมลทินผลึกแร่ ค่า (L*) ของตัวอย่างส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้นตัวอย่างที่ T400/12_01, T450/12_01 และ T450/18_01 ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตัวอย่างดังกล่าวมีความใสเพิ่มขึ้น ค่า (a*) ของตัวอย่างมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยตัวอย่างที่ T400/18_01 และ T450/12_01 ที่ลดลงอย่างชัดเจนส่งผลให้ตัวอย่างดังกล่าวมีสีเขียวเพิ่มขึ้น และค่า (b*) ของตัวอย่างมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง โดยตัวอย่างที่ T400/18_01, T450/12_01 และ T450/18_01 ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลให้ตัวอย่างดังกล่าวมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น
The objective of the study was to examine the quality improvement of green tourmalines from Mozambique source by heat treatment with quenching technique at 350, 400, and 450 C for 6, 12, and 18 h. CIE L*a*b* color measurement was employed to study the color change and clarity of green tourmaline via UV-Vis-NIR spectrophotometer. The physical properties were examined via the basic gemological instruments. The results showed that, the specific gravity value of green tourmaline presented between 2.99 and 3.10. The range of refractive index for nε and nω of green tourmaline were 1.620 – 1.630 and 1.640 – 1.644. The UV-visible spectra showed characteristic absorption bands at 360 nm and 415 nm related to Mn2 and at 600-700 nm related to Fe2 . It was found that the characteristic Inclusions were fracture, a black mineral, clouds, heal fracture, and crystals. L* value of most green tourmaline samples was decreased except the T400/12_01, T450/12_01, and T450/18_01 samples. L* value of their increase resulted in the increase of their clarity. a* value of T400/18_01 and T450/12_01 samples was clearly, which resulted in the increase of the yellow color of their samples. b* value of T400/18_01, T450/12_01, and T450/18_01 was clearly increased, which resulted in the increase of the yellow color of their samples.
ทัวร์มาลีน, โมซัมบิก, การเผาพลอย
tourmaline, Mozambique, Heat Treatment
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-05 16:17:47

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด