ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตลาดชุมชนบ้านตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The Strategy of Communication for Management Cultural Tourism Participation of Tapon Community,Klung District, Chanthaburi Province
สุทธินันท์ โสตวิถี , วิฆเนศวร ทะกอง และ ภารดี พึ่งสำราญ
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-05 16:24:47