ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่ผสมน้ำยางพารา
A Study of Basic Properties of Cement Paste and Mortar Containing Para Rubber
พงศธร จันทร์ตรี และ จักรพันธุ์ วงษ์พา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-11 10:05:06