ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้สูงอายุบนระบบบริการข้อมูลแผนที่
The Development of Tourism Database of Chanthaburi Province for Elderly People on GIS Web Map Service
ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ และ ศศิกานต์ ไพลกลาง
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-21 11:21:44