ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประเมินความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงอกร่อง ในจังหวัดจันทบุรี
Evaluation of Fungicide Carbendazim Resistance in Colletotrichum gloeosporioides Causing Anthracnose Disease of Mango cv. Aokrong in Chanthaburi Province
พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2562
การแยกเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์อกร่องจากจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการ tissue transplanting สามารถแยกเชื้อราสาเหตุโรคได้ทั้งหมด 27 ไอโซเลต เมื่อทำการประเมินความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม โดยเลี้ยงเชื้อราทุกไอโซเลตบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมสารคาร์เบนดาซิม ที่ระดับความเข้มข้น 0.1, 1, 10, 100, 500 (อัตราแนะนำ) และ 1,000 ppm ผลการประเมินระดับความต้านทานของเชื้อราต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม พบว่ามีจำนวน 14 ไอโซเลต (51.85%) ที่มีความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมระดับสูง (highly resistance; HR) และมีจำนวน 13 ไอโซเลต (48.15%) ที่อ่อนแอต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม (sensitive; S) ไม่พบไอโซเลตที่มีระดับความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมระดับปานกลาง (moderate resistance; MR) และระดับความต้านทานต่ำ (weakly resistance; WR) ผลการนำสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราจำนวน 9 ชนิด ในอัตราแนะนำข้างฉลาก มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ที่ต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมระดับสูง บนอาหาร PDA ด้วยวิธี poisoned food technique ผลการทดลองพบว่า สารปองกันกําจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราที่มีความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิมระดับสูงที่ดีที่สุด คือ แมนโคเซบ (mancozep 80%WP) 60 กรัม/20 ลิตร, แคปแทน (captan 50%WP) 50 กรัม/20 ลิตร, โพรคลอราช (prochloraz 45%EW) 30 มิลลิลิตร/20 ลิตร, ไดฟีโคนาโซล อะซ็อกซี่สโตรบิน (difeconazole azoxytrobin 20% 12.5%SC) 10 มิลลิลิตร/20 ลิตร และไดฟีโคนาโซล โพรพิโคนาโซล (difeconazole propiconazole 15% 15
Isolation of Colletotrichum gloeosporioides, the causal agent of ‘Aokrong’ mango anthracnose disease by using tissue transplanting technique from infected fruits from orchards in Chanthaburi province, twenty-seven isolates of fungi were obtained. The carbendazim resistance assays were conducted by growing all isolates on potato dextrose agar (PDA) contained the carbendazim at various concentrations 0.1, 1, 10, 100, 500 (recommended concentration), and 1,000 ppm, respectively. The resistance to carbendazim was evaluated and classified into four representative reaction phenotypes. The results showed that fourteen isolates (51.85%) were classified as HR (highly resistance) phenotype and thirteen isolates (48.15%) were S (sensitive) phenotype. None of the isolates were classified as MR (moderate resistance) or WR (weakly resistance) phenotype. The effectiveness of nine fungicides as recommended concentrations to inhibit mycelial growth of Colletotrichum gloeosporioides, HR phenotype, using poisoned food technique, revealed that the mycelia growth of all fungicides treated fungi were reduced, as compared to untreated control. Mancozeb 80%WP 60 g/20 l, captan 50%WP 50 g/20 l, prochloraz 45%EW 30 ml/20 l, difenoconazole azoxystrobin 20% 12.5 SC 10 ml/20 l, and difeconazole propiconazole 15% 15
โรคแอนแทรคโนส, มะม่วง, คาร์เบนดาซิม, ต้านทาน, สารป้องกันกำจัดเชื้อรา
anthracnose, mango, carbendazim, resistance, fungicide
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-21 13:53:14