ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาความสามารถการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Development Writing Ability in English of Teacher Students by Using Task – Based Learning Rambhai Barni Rajabhat University
วัชราภรณ์ เกตุช้าง , ฬิฏา สมบูรณ์ และ ภัทรปภา หาญวานิช
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2562
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น งานปฏิบัติ ประชากรที่ใช้ในการทดลองได้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวนทั้งหมด 55 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถ ด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบประเมินตนเองด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และแบบบันทึกการเรียนรู้งานปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent samples ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติของนักศึกษาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
The objective of this research was to develop writing ability in English of Teacher students by using task-based learning Rambhai Barni Rajabhat University. The participants were 55 undergraduate students from Rambhai Barni Rajabhat University, in the second semester of academic year 2018. They were selected by purposive sampling. The research instruments used for collecting data were lesson plans, a pre-post writing test, two rubric scoring forms to evaluate the students’ writing and to carry out their self- evaluation and an open-ended evaluation form to analyze their reflective diaries. The data were statistically analyzed by mean, standard deviation, percentage and t-test for dependent samples. The results of this study indicated that the writing ability in English of Teacher students by using task-based learning after the experiment with statistical significance level of .01.
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ, ความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ, นักศึกษาครู
Task-based Learning, English Writing Ability, Teacher Students
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-21 13:56:24