ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด
Improvement of Performance of a Hot Air Oven by Infrared Radiation
ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และ กุลพร พุทธมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-21 14:20:18