ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
A Model for Developing Basic Morals for Students in School
สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
การวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย 2) การสร้างร่างรูปแบบ 3)0การพัฒนารูปแบบโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม0(Focus0Group Discussion) 4) การสรุปและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 327 คน โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนในสถานศึกษา จังหวัดจันทบุรี ขนาดเล็ก จำนวน 5 คน ขนาดกลาง จำนวน 5 คน และขนาดใหญ่ จำนวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. ความขยัน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ความประหยัด โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถเก็บออมทั้งเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ ใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ และทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 3. ความซื่อสัตย์ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถประพฤติ ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง0ประพฤติ0ปฏิบัติด้วยความจริงใจ0เป็นผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อหน้าที่0เป็นผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลา เป็นผู้ที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งทางกาย วาจา และใจ 4. ความมีวินัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 5. ความสุภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีกิริยาเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนด้วยความอ่อนโยน ปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และแต่งกายสุภาพ น่ารักสมวัย 6. ความสะอาด โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนรักษาร่างกายให้ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติตนให้เกิดความสบายใจแก่บุคคลที่ได้พบเห็น รักษาที่อยู่และสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ดูแลรักษาร่างกายได้อย่างถูกต้อง และรู้จักการฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ 7. ความสามัคคี โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ ปฏิบัติงานด้วยความพร้อมเพรียงกัน0เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี0มีเหตุผล0รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น0และช่วยเหลือกันเพื่อให้การงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 8. ความมีน้ำใจ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนสามารถแบ่งปันผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่นได้มีความเอื้ออาทร สละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมได้ และช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญาตามความสามารถ
The research had taken by 1) studying the documents and related research to determine the conceptual research, 2) creating a model, 3) developing from the focus group discussion, 4) summarizing and presenting the model for developing basic morals for students in schools. The sample was 327 teachers in basic schools at Chanthaburi and 15 teachers for the focus group discussion. The results showed that the model for developing the basic morals consisted. 1. Diligence, encourage students to work responsibly, fully successfully, work with others and use their free time efficienty. 2. Economy, encourage students to save to use their money, property economically, create their own account for the budget. 3. Honesty, encourage students to behave phyncally, verbally and mentally with integrity and sincerity. 4. Discipline, encourage students to be disciplinarians in following the rules of the society. 5. Politeness, encourage students to pact to others politely, keep Thai culture according to time and space. 6. Cleanliness, encourage students to keep healthy bodies, preserve the environment. 7. Unity, encourage students to work together, to be a good leader and follower. 8. Generosity, encourage students to helps others willingly.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-21 14:23:12