ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการมูลฝอยในตำบลแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Environmental impacts and influential factors to solid waste management in Kaeng Hang Maeo sub-district, Chanthaburi Province
จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล และ สุทธินันท์ โสตวิถี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-09-08 10:17:44