ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยการประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการจัดทำบัญชี
Applications of Microsoft Excel in Bookkeeping for Increasing Efficiency of Bookkeeping for Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club Makham Sub-district Makham District Chanthaburi Province
วัชรินทร์ อรรคศรีวร และ ชัยวิทย์ ถิรวณัฐพงศ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2563
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงคือ 1) เพื่อประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดทำบัญชีของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม Microsoft Excel ในการจัดทำบัญชีของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ประธานกองทุนฯ 1 ราย นักพัฒนาชุมชนหรือผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ราย และผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและคอมพิวเตอร์ 5 ราย รวมจำนวน 7 ราย คณะผู้วิจัยคัดเลือกวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการจัดทำบัญชี และ 2) แบบสัมภาษณ์สำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1) กองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลมะขาม อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้นำโปรแกรม Microsoft Excel ไปเริ่มดำเนินการบันทึกบัญชีตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีการจัดทำรายรับรายจ่ายของกองทุนในสมุดบันทึกรายรับรายจ่าย รายงานรายรับรายจ่าย รายงานกระแสเงินสดของกองทุน รายงานสถานะกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ให้ผู้บริหารกองทุนฯ ทราบถึงผลการดำเนินงานของกองทุน สภาพคล่องของกองทุน และฐานะของกองทุนฯ ว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจต่อไป 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมมี ประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด คือ ด้านการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.76 รองลงมา คือ ด้านการทำงานได้ตามหน้าที่ของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ย 4.57 รองลงมา คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย 4.37 สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และ ผลการประเมินมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยผู้ใช้งานในภาพรวม พบว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกด้าน โดยโปรแกรมมีประสิทธิภาพมากที่สุดทุกข้อ โดยด้านการทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.89 รองลงมา คือ ด้านการทำงานได้ตามหน้าที่ของโปรแกรม และด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.83 และด้านการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.38 ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้ในการทำบัญชีของกองทุนฯ ได้นั่นเอง
The aims of this qualitative research were to 1) apply the Microsoft Excel computer program with the bookkeeping system for the Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club in Makham Sub-district Makham District Chanthaburi Province and 2) evaluate the efficiency of the Microsoft Excel computer program used in the bookkeeping system for the Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club in Makham Sub-district Makham District Chanthaburi Province. The 7 key informants are consisted of 1 chairman, 1 community development officer or community development assistant and 5 Accounting and Computer specialist. The purposive sampling technique was used for the informant selection in this research. The research instruments are 1) Microsoft Excel used for the bookkeeping system and 2) interview forms used for the performance evaluation of Microsoft Excel for the bookkeeping system. The data and content analysis used in this research includes mean and standard deviation. The research findings are as follows: 1) The applications of Microsoft Excel computer program have been used for accounting records, income and expense records, income and expense reports, cash flow reports, and the Elderly Club’s funeral cremation financial assistance status reports since January 2020 to November 2020. The overall operation, funding liquidity, fund status, assets, debts, and owners’ equity have been reported to fund managers in order to be used as information to aid in planning and decision making. 2) The overall efficiency of the Microsoft Excel computer program applications for the bookkeeping system of the Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club in Makham Sub-district Makham District Chanthaburi Province by Accounting and Computer specialist was at a high level with an average of 4.35. As for individual aspects, it was found of the computer program was very effective. The highest average of 4.76 was at the functional requirement. The average of function, usability aspects were 4.57 and 4.37 respectively. And security was at low level with an average of 3.70. User evaluation results was at a high level with an average of 4.73. As for individual aspects, it was found that every aspect of the computer program was very effective. The highest average of 4.89 was at the aspect of functional requirement aspects. The functional, usability has the same average of 4.83. And security was low level with an average of 4.38. In the other word this program can be used in the bookkeeping for the Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club.
การจัดทำบัญชี, โปรแกรม Microsoft Excel, กองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ, ชมรมผู้สูงอายุ
bookkeeping, Microsoft Excel computer program, funeral cremation welfare fund, elderly club
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-09-08 10:35:40