ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
Economics Impacts of Community Based Tourism in Bang Sa Kao Sub-district, Leam Singh District, Chanthaburi Province.
เพ็ญศิริ สมารักษ์ , นันทภัค บุรขจรกุล และ เปรมปรีดา ทองลา
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-09-08 11:15:12