ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

วิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวละคร ในเรื่องสั้นของเดือนวาด พิมวนา
Characteristic Analysis of Characters in Short Stories of Deuanwad Pimwana
กรฎา สุขุม และ สริตา ปัจจุสานนท์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2563
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของตัวละคร และศึกษากลไกการป้องกันตัวของตัวละครในเรื่องสั้นของเดือนวาด พิมวนา จำนวน 4 เล่ม และเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การศึกษาบุคลิกภาพของตัวละคร จำแนกได้ 4 ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ทัศนคติด้านชีวิต ทัศนคติด้านความรัก ทัศนคติด้านสังคม ทัศนคติด้านครอบครัว ทัศนคติด้านอาชีพ 2) การศึกษากลไกการป้องกันตัวของตัวละคร จำแนกได้ 15 ลักษณะ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง การโยนความผิดไปให้ผู้อื่น การแสดงออกที่ตรงข้ามกับความรู้สึก การเก็บกด การเพ้อฝัน การปฏิเสธ การทดแทน การชดเชย การเลียนแบบ การทดเทิด การลงโทษตัวเอง การถดถอย การเกิดอาการทางร่างกาย ความฝัน และการล้างบาป
This documentary research study aimed to analyze the personality of the characters and to study the self-defense mechanisms of the characters in 4 volumes of a short stories of Duanwad Pimwana, and the findings were presented in analytical descriptive way. It was found that the personality of the characters from the highest to the lowest level consists of: 1) the life attitude 2) the love attitude 3) the social attitude and 4) the family attitude 5) the occupation. The self-defense mechanisms of the characters found that there were 15 types from the highest to the lowest level consists of: 1) the rationalization 2) the projection 3) the reaction formation 4) the repression 5) the fantasy 6) the denial 7) the substitution 8) the compensation 9) the identification 10) the sublimation 11) the introjection 12) the regression 13) the somatization 14) the dream and 15) the undoing.
การวิเคราะห์, บุคลิกภาพของตัวละคร, เรื่องสั้น, เดือนวาด พิมวนา
Analysis, Character, Short Stories, Deuanwad Pimwana
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-10-01 11:41:10