ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำในภาษาไทย จากผลการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 5Es ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
THE DELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS THAI FORM TEACHING RESULTS OF INQUIRY CYCLE 5Es MODEL FOR THAI MAJOR STUDENTS, FACULTY OF EDUCATION
พัชรินทร์ เสือสาวะถี และ ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-10-01 13:44:16