ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของสารสกัดหยาบจากอบเชย และน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนมะม่วงอกร่อง
Effect of Cinnamon Extract and Cinnamon Oil to Control Anthracnose Disease of Mango cv. Aok Rong
พิกุล นุชนวลรัตน์ และ นภาพร จิตต์ศรัทธา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2563
ผลของสารสกัดหยาบจากอบเชย น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนใบมะม่วงอกร่อง พบว่าทรีตเม้นท์ที่ให้ผลการควบคุมโรคบนใบที่ดีที่สุดคือ น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยทุกระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.50, 1.00 และ 1.50 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่ามีผลการยับยั้งโรคบนใบมะม่วงเท่ากับ 100.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมาคือ สารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 1.50 เปอร์เซ็นต์,สารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม 0.05 เปอร์เซ็นต์ สารสกัดหยาบอบเชย ความเข้มข้น 1.00 และ 0.50 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีผลการยับยั้งโรคบนใบเท่ากับ 67.78, 63.25, 46.85 และ 25.52 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากอบเชย น้ำมันหอมระเหยจากอบเชย และกัมอะราบิกต่อการยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงอกร่อง พบว่าทรีตเม้นท์ที่ให้ผลควบคุมโรคบนผลที่ดีที่สุดคือ น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยความเข้มข้น 0.50 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับกัมอะราบิกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลยับยั้งโรคบนผลมะม่วงเท่ากับ 83.16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม รองลงมาคือ น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับกัมอะราบิกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์, สารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 1.50 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับกัมอะราบิกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์, สารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับกัมอะราบิกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยความเข้มข้น 0.50 เปอร์เซ็นต์, น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์, สารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 1.50 เปอร์เซ็นต์, สารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 1.00 เปอร์เซ็นต์ และกัมอะราบิกความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลยับยั้งโรคบนผลเท่ากับ 60.24, 58.73, 55.14, 45.31, 37.37, 28.92, 17.54 และ 5.69 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้สารสกัดหยาบจากอบเชย และน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยร่วมกับกัมอะราบิกมีผลเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส แต่ก็พบว่าน้ำมันหอมระเหยมีความเป็นพิษต่อผิวมะม่วง
Antifungal effects of cinnamon extract, cinnamon oil were investigated controlling, Colletotrichum gloeosporioides, anthracnose disease on mango leaves. Cinnamon oils at 0.50, 1.00 and 1.50% showed 100% inhibition, followed by cinnamon extract at 1.50%, carbendazim 0.05%, cinnamon extract at 1.00% and cinnamon extract at 0.50% showed 67.78, 63.25, 46.85 and 25.52%, respectively. The combination of cinnamon extract (0.50 and 1.00%), cinnamon oil (0.25 and 0.05%) with gum arabic (10%) was evaluated on mango fruit in a laboratory. The combined use of cinnamon oil 0.50% and gum arabic 10% inhibited anthracnose disease by 83.16%, followed by cinnamon oil 0.25% combined with gum arabic 10%, cinnamon extract 1.50% combined with gum arabic 10%, cinnamon extract 1.0% combined with gum arabic 10%, cinnamon oil 0.50%, cinnamon oil 0.25%, cinnamon extract 1.50%, cinnamon extract 1.00% and gum arabic 10% inhibited anthracnose disease by 60.24, 58.73, 55.14, 45.31, 37.37, 28.92, 17.54 และ 5.69%, respectively. The results suggest that an additive effect was observed when combined cinnamon extract or cinnamon oil with gum arabic, however phytotoxicity was observed when applied cinnamon oil on mango.
โรคแอนแทรคโนสของมะม่วง, Colletotrichum gloeosporioides, สารสกัดหยาบจากอบเชย, น้ำมันหอมระเหยจากอบเชย, กัมอะราบิก
anthracnose of mango, Colletotrichum gloeosporioides, cinnamon extract, cinnamon oil, gum arabic
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-10-01 14:41:21