ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่า
Effect of Mixed Formula between Chemical Formula and Krill Fermented Water on Protein and Phycocyanin Content in Spirulina sp.
สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ, คณิสร ล้อมเมตตา และสราวุธ แสงสว่างโชติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2563
การศึกษาผลของสูตรอาหารผสมระหว่างสูตรอาหารเคมีกับน้ำหมักเคยต่อปริมาณโปรตีนและไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina sp.) โดยการใช้อาหารสูตร Zarrouk ปกติ และอาหารสูตร Zarrouk ดัดแปลง 100%, 75%, 50% และ 25% ผสมน้ำหมักเคย 0.5%, 0.3% และ 0.1% รวม 13 สูตรอาหาร เพาะเลี้ยงสไปรูลิน่า ความหนาแน่นเริ่มต้น 0.55 (OD, 560 nm.) ภายใต้การได้รับแสงธรรมชาติและให้อากาศตลอดเวลา ตรวจวัดความหนาแน่น ความเป็นกรด-เป็นด่าง อุณหภูมิ และความเข้มแสงทุกวัน และตรวจวัดน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าสไปรูลิน่าในสูตรอาหารต่างชนิดกัน มีการเจริญเติบโต (OD, 560 nm.) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แต่มีน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) สไปรูลิน่าในเกือบทุกสูตรอาหารให้น้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และรงควัตถุ (Chlorophyll a, Carotenoids และ Phycocyanin) ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นสไปรูลิน่าที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร Zarrouk ดัดแปลง 50% น้ำหมักเคย 0.1%, Zarrouk ดัดแปลง 25% น้ำหมักเคย 0.5% และสูตร Zarrouk ดัดแปลง 25% น้ำหมักเคย 0.1% ที่มีน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และปริมาณรงควัตถุต่ำกว่าสูตรอื่น ๆ และพบว่าสูตร Zarrouk ดัดแปลง 50% น้ำหมักเคย 0.3% ใช้เลี้ยงสไปรูลิน่าแทนอาหารสูตร Zarrouk ปกติ โดยให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง ปริมาณโปรตีน และปริมาณไฟโคไซยานินไม่แตกต่างกัน
The study on effect of mixed formula between chemical formula and fermented water from shrimp paste making on protein and phycocyanin content in Spirulina (Spirulina sp.) by cultivated Spirulina sp. In 13 different culture media, including Zarrouk’s, modified Zarrouk’s 100%, 75%, 50% and 25% mixed with fermented water from shrimp paste making or krill fermented water (KF) 0.5%, 0.3% and 0.1%. Spirulina culture cell density started at 0.55 (OD, 560nm.) and being kept under natural light conditions while being mixed by air bubbling with continuous. The growth of Spirulina, pH temperature and light intensity of medium was monitored every day. On the final day of cultivation, the Spirulina cells were harvested, and analyzed for biomass production, protein, chlorophyll a, carotenoids and phycocyanin contents. It was found that the maximum culture cell density (OD, 560nm.) in different media are no significant differences. But the biomass production, protein, chlorophyll a, carotenoids and phycocyanin contents of Spirulina culture in different media are significant difference at the 0.05 level (p < 0.05). Especially Spirulina culture in modified Zarrouk’s 50% mixed with KF 0.1%, Zarrouk’s 25% mixed with KF 0.5% and 0.1% result lower biomass product, protein and pigments content than others. Overall, the results from this study indicated that modified Zarrouk’s medim mixed with fermented water from shrimp paste making could be used to boost cultivation of Spirulina in low cost medium to achieve a higher yield especially 50% modified Zarrouk media mixed with 0.3% fermented water from shrimp paste making.
สไปรูลิน่า, สูตรอาหาร, น้ำหนักแห้ง, โปรตีน, ไฟโคไซยานิน
Spirulina, medium, dry weight, protein, phycocyanin
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-02 13:41:33