ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ท่อเทอร์โมไซฟอน
Herb Drying Using Solar Dryer with Thermosyphon
อนุรักษ์ รอดบำรุง, พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, วิทวัส สิงห์สังข์ และกานต์ นัครวรายุทธ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2563
งานวิจัยนี้เป็นการอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งท่อเทอร์โมไซฟอน โดยได้ศึกษาหาความแตกต่างของการอบแห้งด้วยเครื่องอบความร้อนชนิดนี้และวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิม จากการศึกษาพบว่าเครื่องอบความร้อนมีประสิทธิภาพร้อยละ 33.94 เมื่อใช้ค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 559.6 วัตต์ต่อตารางเมตร โดยการอบแห้งด้วยวิธีนี้สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าวิธีการตากแห้งแบบดั้งเดิม ซึ่งสามารถลดความชื้นได้เหลือ 263.64
The purposes of this research were to study herb drying using solar dryer assisted by thermosyphon and to investigate the drying differences between the use of dryer and conventional drying method. It was found that the dryer has thermal efficiency of 33.94% when using average light intensity of 559.6% W/m2 . The drying method can reduce more moisture than the conventional one, showing the decreased humidity of 263.64
การอบแห้ง, เทอร์โมไซฟอน, สมุนไพร, มะกรูด
Drying, Thermosyphon, Herb, Kaffir Lime
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-02 13:57:34