ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

อิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโน
Lateritic Brick Mixed with Nanoparticles
ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ และ สมยศ ศรีคงรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2563
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอนุภาคนาโนต่อคุณสมบัติเชิงกายภาพ คุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงความร้อนของอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ อนุภาคนาโนซิงออกไซด์และอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คในปริมาณ 160 360 และ 700 มิลลิกรัม ซึ่งอิฐหนึ่งก้อนมีขนาด 4.0×16×4.0 เซนติเมตร ผลการวิจัย พบว่า อนุภาคนาโนมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกายภาพ (ความหนาแน่นและปริมาณความซื้น) คุณสมบัติเชิงกล (กำลังรับแรงอัด) และคุณสมบัติเชิงความร้อน (สภาพต้านทานความร้อน) ของอิฐ โดยอิฐดินลูกรังที่อนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็ค ส่งผลทำให้อิฐดินลูกรังมีความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณความชื้นของอิฐจะมีค่าลดลง เมื่อปริมาณอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คเพิ่มขึ้น ในขณะที่อนุภาคนาโนไทเทเนียมและอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์จะมีผลต่อสภาพต้านทานความร้อนของอิฐดินลูกรัง โดยค่าสภาพต้านทานความร้อนของอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซดมีค่าเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณอนุภาคนาโนทั้งสองชนิดลงในอิฐดินลูกรัง แต่สภาพต้านทานความร้อนของอิฐดินลูกรังผสมอนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมีค่าลดลง เมื่ออนุภาคนาโนคาร์บอนแบล็คมีปริมาณเพิ่มขึ้น
This research aimed to study the effect of nanoparticles on physical properties, the mechanical properties, and the thermal properties of a laterite brick size 4.0×16.0×4.0 cm. The bricks have a size of 4.0×16×4.0 cm. The experimental results shown that nanoparticles affect physical properties (density and moisture content), mechanical properties (compressive strength) and thermal properties (thermal resistivity) of laterite brick (LB), while the density and a compressive strength of the laterite brick mixed carbon black nanoparticles (CB NPs) increased, but the moisture content decreased with increasing of the CB NPs. Whereas, the thermal resistivity of the LBs depend on the TiO2 and ZnO nanoparticles. The thermal resistivity of LB TiO2 NPs and the LB ZnO NPs were increased, with increasing of nanoparticles, which were doped to the LB. Moreover, the value of the thermal resistivity of LB mixed nanoparticles was reduced, while the amount of CB NPs increased.
อิฐดินลูกรัง, อนุภาคนาโน, สภาพต้านทานความร้อน, กำลังรับแรงอัด
Lateritic Soil Brick, Nanoparticles, Thermal Resistivity, Compressive Strength
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-09 13:57:24