ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย
The Development of Learning Activity Package by Using Inquiry Process for Promoting Science Experiences Management for Early Childhood Teacher
วราลี ถนอมชาติ และ เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2563
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ประเมินและปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยในประเด็นต่อไปนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) เปรียบเทียบความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.3) ศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูปฐมวัย จำนวน 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 3)แบบทดสอบวัดความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัย และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย (¯X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 3 ชุดกิจกรรม แต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม คำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้/ใบกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และมีค่าประสิทธิภาพ 81.56/85.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 2.1 ผลการเรียนรู้หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.67 และก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 56.33 2.2 ความสามารถในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์หลังการใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.93 และก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 58.81 2.3 ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
The purpose of this research were to ; 1) develop and determine the efficiency of the learning activity package by using inquiry process for promoting science experiences management for early childhood teacher to meet the hypothetical criterion of 80/80 and 2) evaluate and improve the learning activity package 2.1) Compare learning outcome before and after using the activity package 2.2) Compare science experiences management before and after using the activity package 2.3) Study the childhood teachers’ opinions toward learning activity package. The sample consisted of 15 early childhood teachers, which obtained by using the purposive sampling technique. The instrument included 1) learning activity packages, 2) learning outcome test , 3) science experiences management ability test and 4) questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, average value, and standard deviation. The research finding were as follows : 1. There were three learning activity package learning activity packages and each consisted of topics as follow, : the title of learning activity packages, explanation, objectives, worksheet, learning achievement test before being taught and learning achievement test. The efficiency of learning activity packages was 81.56/85.67. 2. The results were : 2.1) After trying out the learning activity packages, the early childhood teachers learning outcome were higher than before trying out the learning activity packages. 2.2)After trying out the learning activity packages, the early childhood teachers’ science experiences management ability were higher than before trying out the learning activity packages. 2.3) Early childhood teachers’ opinions toward learning activity package were at the highest level.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, กระบวนการสืบเสาะหาความรู้, การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
Learning Activity Package, Inquiry Process, Science Experiences Management
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-09 14:22:33