ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เรื่องเล่าประจำถิ่นจังหวัดจันทบุรี บทบาทการสร้างพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
Local Narratives of Chanthaburi Province : The Role of Construction for Eco-Cultural Tourism Management
สมปอง มูลมณี และ กรฎา สุขุม
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2563
งานวิจัยเรื่อง เรื่องเล่าประจำถิ่นจังหวัดจันทบุรี การสร้างพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาเรื่องเล่าประจำถิ่นจังหวัดจันทบุรี และศึกษากระบวนการจัดการท่องเที่ยงเชิงนิเวศวัฒนธรรมด้วยการใช้เรื่องเล่าประจำถิ่นเป็นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้แนวคิดแนวคิดการศึกษาแบบเรื่องตำนานและเรื่องเล่า การศึกษาพื้นที่นิเวศวัฒนธรรม และคติชนสร้างสรรค์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องเล่าที่ปรากฏในพื้นที่ 6 อำเภอที่ปรากฏแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่แพร่หลายของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอคิชฌกูฏ อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขามและอำเภอขลุง ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าประจำถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างพื้นที่เชิงนิเวศในจังหวัดจันทบุรี มีทั้งสิ้น 41สำนวน โดยจำแนกเป็นประเภทเรื่องเล่าอธิบายการสร้างพื้นที่ทางธรรมชาติ 9 สำนวน เรื่องเล่าอธิบายการกำเนิดบ้าน เมือง และผู้คนศักดิ์สิทธิ์ 20 สำนวน เรื่องเล่าอธิบายความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม 4 สำนวน และเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธรูป วัตถุสิ่งของ 8 สำนวน ซึ่งพบว่าเรื่องเล่าประจำถิ่นที่ใช้สร้างพื้นที่เชิงนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การสร้างอัตลักษณ์ชาวจันทบุรีด้วยเรื่องเล่าประจำถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) เรื่องเล่าพิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณีสู่การจัดการท่องเที่ยวและ 3) การสร้างมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์
The objectives of the research were 1) to Collect and study local narratives of Chanthaburi Province, and 2) to study the process of managing eco-cultural tourism based on local narratives. The researcher applied the concept of myth and narratives studies, cultural ecology, and creative folklore to analyze the narrative data from 6 districts in Chanthaburi Province (where the most popular eco-cultural attractions appeared): Mueang District, Laem Sing District. Khitchakut District, Tha Mai District, Makham District and Khalung District. The results of the study revealed that local narratives related to the creation of eco site in Chanthaburi Province were in total of 41 versions, which were classified into types of narratives explaining the creation of natural spaces in 9 versions; narratives explaining the city and sacred people in 20 versions; narratives explaining traditions and rituals in 4 versions and narratives explaining Buddha’s images and objects in 8 versions. It was found that the role of local narratives used to create eco-cultural site for tourism management was categorized in 3 aspects: 1) creation of the identity of Chanthaburi people with local narratives for cultural tourism management 2) narratives of rituals, beliefs, and traditions through tourism management and 3) creation of value of natural attractions with sacred stories.
เรื่องเล่าประจำถิ่น, พื้นที่นิเวศวัฒนธรรม, คติชนสร้างสรรค์, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Narratives, Cultural Ecology, Creative Folklore, Eco-Cultural Tourism
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-09 14:44:52