ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือ ที่เหมาะสมจากรัฐ ศึกษาเฉพาะพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Legal Problems Related to Rights of the Elderly in Getting the Appropriate Support from the Government : A Case Study on the Problems in the Chak Thai Subdistrict Area Municipality Khao Khitchakut District Chanthaburi Province
อาทิตยา โภคสุทธิ์ , อดิศร กุลวิทิต , ทัศนีย์ เงินสุข และ ปัทมา มัญชุนากร
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2563
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ได้แก่ ภารกิจของรัฐ ทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง และหลักการกระจายอำนาจ และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ และทำการศึกษาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากพื้นที่กรณีศึกษาคือ เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ จากการศึกษาพบว่า นโยบาย แนวความคิดและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุมีแนวทางสนับสนุนต่อการรับรองสิทธิผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานใน การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกละเมิดสิทธิ นอกจากนั้น ยังได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐซึ่งได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 พบว่า เกิดปัญหาทางด้านกฎหมาย 3 ประเด็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาขอบเขตของผู้ทรงสิทธิ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้สูงอายุได้รับ และปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิ ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและทำให้สิทธิของผู้สูงอายุได้เกิดผลเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ
The research aimed to study concepts and principles related to rights of the elderly for gaining appropriate support from the state. The research points included primary functions of state, theory of rights and freedoms, principles of legality of administrative action, decentralization, and principles of laws regarding to the elderly for acquiring the proper support from the state, international laws and national laws. The research also aimed to compare data collected from the research areas including Chak Thai Subdistrict Municipality in Khao Khitchakut District in Chanthaburi Province. The data collected from the in-depth interview will be analyzed as the next stage in order to propose guidelines for solutions related to rights of the elderly for the right support from the state. The research findings revealed that the policies, concepts, and principles for rights of old persons have supported rights of the elderly meaning an elderly individual has all the rights to be treated with dignity and respect for the personal integrity of the individual and free from human rights violations. Besides, the collaboration between public and private sectors should be created to provide services to the elderly. When the national laws on human rights about old persons including Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 and the Act on the Elderly B.E. 2546 were studied, three important legal problems were found as follows: the problems of rights holder’s scope, rights which old persons have gained, and Local Administration Organization’s authority in accessibility to rights of old persons management. The researcher has approved to have law improvement for practical rights of the elderly.
ปัญหาทางกฎหมาย, สิทธิของผู้สูงอายุ
Legal Problems, Rights of the Elderly
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-11-09 14:59:41